Proje Yönetimi Performans Alanları

Proje yönetimi, aktivitelerin tamamını kapsayan bir uyarlama yaklaşımı ile tamamen özgün yaklaşım ve yöntemler kullanılarak gerçekleşebileceği gibi, sektörde kabul görmüş bazı metodolojilerin kullanılması proje yöneticisinin ve proje ekibinin işini oldukça kolaylaştıracaktır. Bu metodolojiler arasında en yaygın olarak bilinen ve kullanılan ise PMI'ın proje yönetimi yaklaşımı.

Proje Performans alanları, değer teslimat sistemi, proje yönetimi prensipleri ve uyarlama yaklaşımı ile birlikte PMBOK 7 ile birlikte bize sunulan kavramlar arasında. Performans alanları, proje ekibine ve proje yöneticisine proje yönetimi bilgi tabanından faydalanması için rehberlik eden, etkili bir proje yönetimi için yerine getirilmesi önerilen aktiviteler bütünü olarak tanımlanabilir. 

Başka bir bakış açısıyla da performans alanları, projenin başlangıcından teslimine kadar proje lideri ve proje ekibi tarafından özel olarak üzerinde durulması gereken konular.

PMBOK 6'da gerekli bilgiden faydalanmak için bize rehberlik eden aktivitelerin gruplandırması bilgi alanları kavramıyla bize sunuluyordu. PMBOK 7'de ise artık proje yönetimi bilgi alanları yer almıyor.  Performans alanları ve bilgi alanları arasındaki temel fark ise bilgi alanları esasen bir projeyi başarılı bir şekilde yönetmek için proje yöneticisinin bilmesi gereken süreçlere ait bir kategorilendirme iken performans alanları ayrıntılı bir şekilde bilmek yerine üzerinde durulması gereken alanlardır. Performans alanları yaklaşımı ile bilgiyi kullanma şekli uygun bir uyarlama yaklaşımıyla proje yöneticisi ve proje ekibinin insiyatifine bırakılıyor.

Performans alanları ile bilgi alanları arasındaki bir diğer önemli fark, performans alanlarının çıktılar yerine sonuçlara odaklanmasıdır. Bilgi alanlarının mantığında proje yönetimi süreçlerinin sonunda, kullanılacak bazı çıktıların üretilmesi vardır. Bu çıktılar sadece sonuçların elde edilmesi için hesaba katılması gereken bir faktördür. Sonuçların kendisi değildir. Ancak tüm performans alanlarının bir dizi ölçülebilir sonucu olmalıdır.

Bütün bu kavramsal değişikliklere karşı PMP sertifikası sınav konuları henüz değişmiş değil. Bu yüzden bu başlığa sınav odaklı bakılmaması önerilir.

Etkin bir proje yönetimi için odaklanılması gereken aktiviteleri gruplandıran 8 performans alanı aşağıdaki gibidir:

Ekip Performans Alanı: Bu performans alanı, çakışmaları yönetmek, teslimatların üretilmesinden sorumlu ekipler geliştirmek ve ekip içi etkileşimleri izlemek de dahil olmak üzere proje ekibiyle ilgili tüm eylem ve süreçlere odaklanır.

Geliştirme Yaklaşımı ve Yaşam Döngüsü Performans Alanı: Bu performans alanı, projenin yaşam döngüsü ve geliştirme yaklaşımı kararlarına ilişkin süreç ve eylemlerle ilgilidir. Uyarlama yaklaşımı ile oldukça iç içe bir performans alanıdır.

Paydaş Performans Alanı: Paydaşlarla ilgili süreç faaliyetleri bu performans alanı içerisindedir. 

Planlama Performans Alanı: Bu performans alanı, proje kapsamdaki çalışmaları organize etmek, detaylandırmak ve koordine etmek için yararlı olacak eylem ve süreçlere odaklanır. Bu alan içerisinde yer alan aktiviteler, proje boyunca sürekli olarak gerçekleştirilir.

Proje Çalışmaları Performans Alanı: Bu performans alanı esas olarak proje süreçlerinin oluşturulması, fiziksel kaynakların yönetilmesi ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmak için gerekli görülen faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgilidir.

Teslimat Performans Alanı: Tüm projeler başarıyla tamamlandıktan sonra işletmeye bir değer sağlar. Projenin bir sonucu olarak üretilen teslimatlar ve sonuçlar, tamamlandıktan sonra bile uzun bir süre için değer üretmeye devam eder. Teslimat performans alanı bu değer üretim süreciyle ilgili aktiviteleri kapsar.