Kalitenin Yönetilmesi

Kalite yönetimi bilgi alanında yer alan, PMP sertifikası sınavına hazırlık aşamasında özel olarak üzerinde durulması gereken PMP süreçlerinden kalitenin yönetilmesi süreci hakkında bu yazımızda bilgi vermeye çalışacağız. PMP sertifikası sınavında özellikle kalitenin yönetimi ve kalitenin kontrolü süreçleri arasındaki farklılıklara ve bu iki sürecin birbirini nasıl tamamladığına, bu süreçlerin diğer izleme ve kontrol süreçleriyle ilişkisine özel önem göstermek gerekiyor.

Proje yönetiminde kalitenin yönetilmesi sürecinin uygulanmasının temel amacı, proje yönetimi süreçlerinin hayata geçirildiği ilk seferde doğru bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve henüz süreç uygulanırken süreçlerin uygunluğunun denetlenmesinin sağlanmasıdır. Yani bir başka söyleyişle kalitenin yönetilmesi sürecini önleyici kalite enstrümanlarının kullanıldığı proaktif bir uygulama süreci olarak nitelendirebiliriz. Kalitenin yönetilmesi, proje yöneticisinin, proje sponsorunun, proje ekibinin ve proje paydaşlarının ortak görevidir.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra gerçekleştirilen denetimler ve yapılan testler kalitenin kontrolü sürecinin alanına giriyorken, kalitenin yönetilmesi daha süreçler uygulanırken benzer yöntemlerle yapılır ve sonuçların reddi veya kabulu gibi bir kavram yoktur. Kalitenin yönetimi daha çok süreçlerin doğru uygulanıp uygulanmadığı ile ilgilenirken kalitenin kontrolü süreci, proje çıktılarının doğruluğunu temel alır. Yine de kalitenin kontrolü süreci ve kalitenin yönetilmesi süreci birbirleriyle doğrudan ilişkilidir. Kalite yönetiminin etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığına dair geri bildirim, kalitenin kontrolü sürecinden elde edilir. Sürekli süreç iyileştirme yaklaşımına kalitenin yönetilmesi süreci kullanılarak ulaşılır.

Kalitenin yönetilmesi süreci, yürütme süreç grubunda ve kalite yönetimi bilgi alanında yer almaktadır.

Kalitenin Yönetilmesi Sürecinin Çıktıları
  • Kalite raporları
  • Test ve değerlendirme dokümanları
  • Değişiklik talepleri
Kalitenin Yönetilmesi Sürecinin Girdileri
Sürecin Uygulanmasında Kullanılan Araç ve Teknikler